Генералы и адмиралы-Б

БАБАДЖАНОВ    Юлдаш   1906-1972
БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачатурович  1906-1977
БАБАК Николай Павлович 1905-1990
БАБАЛАШВИЛИ Иван Павлович 1906-1983
БАБАХИН Николай Иванович 1998-1944
БАБАЯН Амаяк Григорьевич 1901-1945
БАБИЙЧУК Роман Павлович 1903-1974
БАБИН Анатолий Васильевич 1900-1946
БАБИН Пантелеймон Иванович  1897-1972
БАБИНСКИЙ Борис Николаевич 1904-1992
БАБИЧ Исай Яковлевич 1902-1948
БАБКИН Алексей Никитич 1906-1950
БАБКИН Иван Андрианович 1893-1963
БАБКИН Кирилл Алексеевич 1900-1966
БАБКИН Яков Сергеевич 1896-1965
БАБУРИН Василий Иванович 1896-1972
БАБУШКИН Александр Васильевич 1902-1087
БАБУШКИН Василий Дмитриевич 1906-1984
БАВИН Иван Федорович 1894-1962
БАГАЕВ Павел Егорович 1900-1989
БАГИРОВ Мамед Багир Хады оглы 1901-1946
БАГРАМЯН Иван Христофорович 1897-1982
БАДАНОВ Василий Михайлович 1895-1971
БАДЮЛИН Федор Сергеевич  1898-1968,
БАЖАНОВ Юрий Павлович 1905-1975
БАЖЕНОВ Алексей Николаевич 1900-1945
БАИШЕВ Григорий Лукьянович  1907-1990
БАЙДАК Ксаверий Михайлович 1906-1982
БАЙДУКОВ Георгий Филиппович 1907-1994
БАЙКОВ Алексей Иванович 1899-1955
БАЙКОВ Борис Александрович 1892-1946
БАЙКОВ Иван Иванович 1906-1992
БАЙКУЗОВ Николай Афанасьевич 1901-1952
БАЙТИН Леопольд Абрамович 1893-1949
БАКАНОВ Дмитрий Евстигнеевич 1898-1989
БАКАРЕВ Петр Иванович 1907-1970
БАКИН Василий Иосифович 1903-1970
БАКИН Василий Степанович 1900-1976
БАКИН Михаил Степанович 1897-1966
БАКЛАКОВ Василий Ильич 1902-1982
БАКЛАНОВ Глеб Владимирович 1910-1976
БАКСОВ Алексей Иванович 1907-1986
БАКУЛИН Петр Андреевич 1901-1975
БАЛАБАНОВ Василий Михайлович 1885-1958
БАЛАЕВ Александр Игнатьевич 1909-1964
БАЛАКИН Яков Иванович 1898-1950
БАЛАЛАЕВ Михаил Яковлевич 1894-1986
БАЛАНДИН Василий Петрович 1904-1973
БАЛАНЦЕВ Владимир Васильевич 1901-1972
БАЛАШОВ Виктор Георгиевич 1900-1974
БАЛАШОВ Георгий Иванович 1901-1965
БАЛАШОВ Иван Филиппович 1907-1984
БАЛДЫНОВ Илья Васильевич 1903-1980
БАЛКАШИН Анатолий Иванович 1885-1954
БАЛТИЙСКИЙ Иван Михайлович 1903-1943
БАЛТУШИС-ЖЕМАЙТИС Феликс Рафаилович 1897-1957
БАЛЫКОВ Георгий Николаевич 1900-1967
БАНАЙТИС Станислав Иосифович 1899-1954
БАННИКОВ Анатолий Ананьевич 1902-1960
БАННЫХ Степан Анисимович 1905-1979
БАНЬКОВСКИЙ Геннадий Дмитриевич 1894-1948
БАРАБАНОВ  Арсений Яковлевич 1901-1952
БАРАНОВ Александр Ефимович 1901-1974
БАРАНОВ Алексей Михайлович 1895-1973
БАРАНОВ Виктор Кириллович 1901-1970
БАРАНОВ Николай Иванович 1898-1976
БАРАНОВ Филипп Григорьевич 1896-1984
БАРАНЧУК Константин Гаврилович 1907-1971
БАРАТОВ Леонид Викторович 1894-1951
БАРАУСОВ Сергей Сергеевич 1893-1955
БАРИНОВ Александр Борисович 1897-1981
БАРИНОВ Василий Иосифович 1899-1976
БАРИНОВ Давид Маркович 1905-1990
БАРИНОВ Иван Никифорович 1900-1962
БАРИНОВ Иосиф Федорович 1891-1968
БАРМИН Александр Иванович  1900-1963
БАРСКОВ Алексей Николаевич 1895-1951
БАРСУКОВ Георгий Дмитриевич 1905-1963
БАРСУКОВ Иван Антонович 1898-1957
БАРТАШУНАС Иосиф Марцианович 1895-1972
БАРТНОВСКИЙ Дмитрий Филиппович 1902-1970
БАРЫКОВ Николай Всеволодович 1900-1967
БАРЫШЕВ Сергей Федорович 1896-1949
БАРЫШНИКОВ Владимир Яковлевич 1900-1971
БАРЫШНИКОВ Иван Николаевич 1902-1960
БАСАНЕЦ Лука Герасимович 1898-1962
БАСИЛОВ Яков Дмитриевич 1898-1963
БАСИСТЫЙ Николай Ефремович 1898-1971
БАСКАКОВ Владимир Николаевич 1909-1992
БАСКАКОВ Михаил Иванович 1905-1968
БАСТЕЕВ Иван Васильевич 1896-1951
БАТАШЕВ Николай Николаевич 1894-1966
БАТИЦКИЙ Павел Федорович 1910-1984
БАТЛУК Алексей Васильевич 1901-1983
БАТЛЯЕВ Иван Иванович 1906-1982
БАТРАКОВ Матвей Степанович 1900-1995
БАТРАКОВ Петр Капитонович 1900-1957
БАТУРОВ Иван Павлович 1895-1983
БАТЫГИН Иван Терентьевич 1905-1944
БАТЮК Николай Филиппович 1905-1943
БАТЮНЯ Александр Григорьевич 1898-1976
БАУМАН Петр Аскарович 1903-1968
БАХАРОВ Борис Сергеевич 1902-1944
БАХВАЛОВ Федор Иванович 1888-1953
БАХМЕТЬЕВ Дмитрий Дмитриевич 1898-1963
БАЦКАЛЕВИЧ Александр Иванович 1897-1969
БАШТАКОВ Леонид Фокеевич  1900-1970
БАЮКОВ Владимир Антонович 1901-1953
БЕВЗЮК Войцех Михайлович 1902-1987
БЕГМА Василий Андреевич 1906-1965
БЕДИН Ефим Васильевич 1900-1962
БЕДНЯКОВ Алексей Фомич 1901-1970
БЕЖАНОВ Григорий Акимович 1897-1965
БЕЖКО Петр Максимович 1900-1962
БЕЗВЕСИЛЬНЫЙ Василий Владимирович 1901-1987
БЕЗПЕРСТОВ Михаил Дмитриевич 1897-1965
БЕЗРУК Семен Федорович 1899-1953
БЕЙЛИН Вениамин Львович 1904-1982
БЕКАСОВ Иван Александрович 1900-1991
БЕЛАХОВ Леонид Юлианович 1907-1975
БЕЛЕНЬКОВ   Павел Михайлович 1897-1973
БЕЛЕХОВ Павел Иванович 1899-1969
БЕЛЕШЕВ Михаил Александрович 1900-1950
БЕЛИК Трофим Яковлевич 1902-1978
БЕЛИНСКИЙ Иван Осипович 1876-1976
БЕЛИЦКИЙ Геннадий Иванович 1897-1973
БЕЛИЧЕНКО Петр Петрович 1901-1954
БЕЛКИН Михаил Ильич 1901-1980
БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич 1903-1990
БЕЛОБОРОДОВ Панкратий Викулович 1897-1968
БЕЛОВ Александр Иванович 1904-1944
БЕЛОВ Александр Романович 1901-1983
БЕЛОВ Владимир Федорович 1899-1957
БЕЛОВ Григорий Андреевич 1901-1994
БЕЛОВ Евтихий Емельянович 1901-1966
БЕЛОВ Иван Михайлович 1905-1961
БЕЛОВ Иван Сергеевич 1894-1959
БЕЛОВ Илья Семенович 1902-1956
БЕЛОВ Михаил Федорович 1893-1960
БЕЛОВ Николай Георгиевич 1902-1971
БЕЛОВ Петр Дмитриевич 1898-1982
БЕЛОВ Петр Матвеевич 1903-1964
БЕЛОВ Федор Иванович  1895-1979
БЕЛОГОРЛОВ Федор Степанович 1898-1963
БЕЛОГОРСКИЙ Анатолий Иванович 1904-1986
БЕЛОКОНЬ Сергей Ефимович 1903-1972
БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Степан Ефимович 1905-1987
БЕЛОСКУРСКИЙ Михаил Алексеевич 1902-1972
БЕЛОУСОВ Александр Александрович 1904-1985
БЕЛОУСОВ Григорий Антонович 1896-1954
БЕЛОУСОВ Иван Николаевич 1902-1965
БЕЛОШНИЧЕНКО Кузьма Романович 1895-1945
БЕЛЫЙ Даниил Никитович 1897-1973
БЕЛЫШЕВ Леонид Яковлевич 1904-1970
БЕЛЬЦОВ Иван Васильевич  1897-1953
БЕЛЬЧЕНКО Сергей Саввич 1902-2002
БЕЛЬЧЕНКОВ Федор Кондратьевич 1897-1972
БЕЛЮСОВ Петр Николаевич 1897-1970
БЕЛЯВСКИЙ Виталий Андреевич 1903-1977
БЕЛЯВЦЕВ Павел Игнатьевич 1896-1953
БЕЛЯЕВ Александр Иванович 1900-1963
БЕЛЯЕВ Иван Петрович 1904-1987
БЕЛЯЕВ Сергей Николаевич 1903-1976
БЕЛЯКОВ Иван Семенович 1903-1986
БЕЛЯКОВ Михаил Васильевич 1899-1965
БЕЛЯКОВ Михаил Петрович 1898-1953
БЕЛЯНКО Василий Петрович 1900-1951
БЕЛЯНОВ Александр Михайлович 1903-1994
БЕЛЯНСКИЙ Александр Александрович 1906-1981
БЕЛЯНЧИК Михаил Николаевич 1904-1950
БЕНСКИЙ Владимир Степанович 1895-1968
БЕРГ Аксель Иванович 1893-1979
БЕРЕЖНОВ Федор Павлович 1899-1982
БЕРЕЗИН Михаил Николаевич 1902-1963
БЕРЕЗИН Павел Федорович 1904-1976
БЕРЕЗИН Петр Васильевич 1899-1963
БЕРЕЗКИН Всеволод Александрович 1899-1946
БЕРЕЗКИН Федор Федорович 1894-1976
БЕРЕНЗОН Лазарь Израилевич 1898-1957
БЕРЕСТОВ Петр Филиппович 1896-1961
БЕРИЯ Лаврентий Павлович  1899-1953
БЕРКАЛОВ Евгений Александрович 1878-1952
БЕРЛИН Иван Иванович 1899-1980
БЕРЛИНГ Зигмунд Михайлович 1896-1980
БЕРШАДСКИЙ Владимир Данилович 1903-1946
БЕСКИН Израиль Соломонович 1895-1964
БЕСКРОВНОВ Петр Максимович 1905-1955
БЕСЧАСТНОВ Николай Сергеевич 1900-1980
БЗИАВА Константин Павлович 1905-1972
БИБИКОВ Василий Николаевич 1910-1992
БИБИКОВ Павел Никонович 1903-1982
БИБИКОВ Яков Львович 1902-1976
БИДИНСКИЙ Давид Григорьевич 1899-1964
БИНОВИЧ Яков Ефимович 1898-1961
БИРМАН Марк Яковлевич 1900-1960
БИРЮКОВ Николай Иванович(2) 1901-1974
БИТЮЦКИЙ Алексей Степанович 1902-1979
БИЯКОВ Сергей Тимофеевич 1900-1981
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич 1893-1946
БЛАГОДАТОВ Алексей Васильевич 1893-1987
БЛАГОСЛАВОВ Борис Васильевич 1901-1979
БЛАЖЕВИЧ Иван Иванович 1903-1945
БЛАЖЕЙ Ареф Константинович 1902-1978
БЛИНОВ Александр Дмитриевич 1873-1961
БЛИНОВ Александр Павлович 1900-1974
БЛИНОВ Афанасий Сергеевич 1904-1961
БЛИНОВ Борис Владимирович 1908-1994
БЛИНОВ Михаил Александрович 1909-1993
БЛИНОВ Филипп Акимович 1898-1979
БЛОХИН Василий Михайлович 1895-1955
БЛОХИН Михаил Иванович 1901-1956
БЛЮМФЕЛЬД Вячеслав Константинович 1887-1943
БОБКОВ Михаил Владимирович 1895-1960
БОБКОВ Семен Алексеевич 1896-1943
БОБКОВ Федор Николаевич 1897-1967
БОБРАКОВ Федор Михайлович 1893-1970
БОБРОВ Александр Федорович 1905-1945
БОБРОВ Евгений Васильевич 1901-1951
БОБРОВ Федор Александрович 1898-1944
БОБРОВНИКОВ Иван Ефимович 1902-1981
БОБРУК Сергей Антонович 1901-1962
БОБЫЛЕВ Анатолий Петрович 1902-1961
БОГАТКИН Владимир Николаевич 1903-1956
БОГАТЫРЕВ Сергей Федорович 1898-1972
БОГАЧЕВ Петр Филиппович 1899-1988
БОГДАН Михаил Никитович 1908-1986
БОГДАНОВ Алексей Артемьевич 1901-1964
БОГДАНОВ Владимир Карпович 1902-1990
БОГДАНОВ Михаил Андреевич 1898-1969
БОГДАНОВ Николай Георгиевич 1903-1967
БОГДАНОВ Николай Иванович 1899-1980
БОГДАНОВ Николай Кузьмич 1907-1972
БОГДАНОВ Павел Михайлович 1901-1973
БОГДАНОВ Семен Ильич 1894-1960
БОГДАНОВИЧ Виктор Францевич 1904-1981
БОГДАНОВИЧ Петр Константинович 1898-1955
БОГДАШЕВСКИЙ Юрий Гаврилович 1904-1956
БОГОЛЕПОВ Виктор Платонович 1898-1974
БОГОЛЮБОВ Александр Николаевич 1900-1956
БОГОМОЛОВ Степан Александрович 1877-1965
БОГОРОДЕЦКИЙ Александр Константинович 1902-1986
БОГОСЛОВ Иван Ефремович 1898-1976
БОДРОВ Сергей Яковлевич 1905-1960
БОЖКО Митрофан Дмитриевич 1900-1975
БОЖКОВ Дмитрий Георгиевич 1904-1975
БОЙКО Василий Романович 1907-1996
БОЙКО Георгий Александрович 1903-1985
БОЙКОВ Иван Иванович 1900-1963
БОЙКОВ Иван Павлович 1902-1987
БОЙЦОВ Дмитрий Павлович 1892-1968
БОЙЧУК Григорий Иванович 1905-1973
БОКОВ Федор Ефимович 1904-1984
БОЛДЫРЕВ Тихон Ефимович 1900-1984
БОЛОЗНЕВ Василий Васильевич 1898-1978
БОЛОТИН Григорий Самойлович 1896-1990
БОЛТУНОВ Павел Иванович 1907-1956
БОЛХОВИТИНОВ Виктор Федорович 1899-1970
БОЛЬШАКОВ Дмитрий Михайлович 1900-1966
БОЛЬШАКОВ Иван Алексеевич 1902-1980
БОЛЬШАКОВ Иван Анисимович 1898-1962
БОЛЯТКО Виктор Анисимович 1906-1965
БОНДАРЕВ Андрей Леонтьевич 1901-1961
БОНДАРЕВ Николай Иванович 1888-1965
БОНДАРЕВСКИЙ Петр Федорович 1899-1972
БОНДАРЕНКО Иван Иванович 1902-1989
БОНДАРЕНКО Игнатий Александрович 1900-1988
БОНДАРЕНКО Петр Тихонович 1901-1950
БОНДАРЕНКО-ИВАНИЦКИЙ Петр Павлович 1901-1979
БОРДЗИЛОВСКИЙ Юрий Вячеславович 1900-1983
БОРЕЙКО Аркадий Александрович 1898-1955
БОРЕЙКО Виктор Игнатьевич 1903-1992
БОРИСЕВИЧ Владимир Александрович  1899-1969
БОРИСЕНКО Михаил Харлампович 1904-1948
БОРИСЕНКО Николай Николаевич 1906-1961
БОРИСКИН Максим Афанасьевич 1901-1963
БОРИСОВ Александр Иванович 1899-1965
БОРИСОВ Аркадий Борисович 1901-1942
БОРИСОВ Владимир Александрович 1903-1993
БОРИСОВ Ефим Михайлович 1900-1978
БОРИСОВ Михаил Дмитриевич 1900-1987
БОРИСОВ Михаил Федорович 1901-1970
БОРИСОВ Николай Андреевич 1903-1955
БОРИСОВ Николай Владимирович 1897-1989
БОРИСОВ Петр Васильевич 1896-1959
БОРИСОВ Федор Захарович 1901-1988
БОРИСОВ Федор Степанович 1892-1971
БОРИСОВ Федор Тимофеевич 1902-1967
БОРИСОВ-БОГОЛЮБОВ Борис Владимирович 1892-1962
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Евгений Иванович 1903-1973
БОРМАН Александр Владимирович 1902-1982
БОРОВЯГИН Николай Павлович 1901-1982
БОРОДКИН Порфирий Григорьевич 1901-1956
БОРОДУЛИН Афанасий Карпович 1898-1969
БОРЩЕВ Семен Николаевич 1905-1975
БОРЩЕВ Тимофей Михайлович 1901-1956
БОТВИНИК Арон Соломонович 1898-1970
БОЦМАНОВ Михаил Васильевич 1893-1970
БОЧАРОВ Леонид Порфирьевич 1909-1964
БОЧЕЛЮК Дмитрий Филиппович 1901-1956
БОЧКОВ Алексей Андреевич 1903-1963
БОЧКОВ Федор Федорович 1911-1985
БРАВИН Евгений Леонидович 1885-1972
БРАВО-ЖИВОТОВСКИЙ Михаил Захарович 1897-1970
БРАГИН Георгий Михайлович 1900-1955
БРАГИН Филипп Иванович 1900-1991
БРАЙКО Петр Игнатьевич 1902-1994
БРАЙЛЯН Филипп Васильевич 1901-1973
БРАНТКАЛН Детлав Карлович 1898-1979
БРЕЖНЕВ Владимир Иосифович 1897-1963
БРЕЖНЕВ Леонид Ильич 1906-1982
БРЕЙДО Анатолий Ерухимович 1903-1965
БРИЖИНЕВ Николай Моисеевич 1905-1977
БРИКЕЛЬ Павел Порфирьевич 1903-1983
БРИЛЕВ Никита Григорьевич  1896-1955
БРИЧЕНОК Роберт Иванович 1893-1972
БРОВКИН Павел Васильевич 1901-1962
БРОВКО Иван Карпович 1908-1989
БРОНЕВСКИЙ Сергей Сергеевич 1901-1983
БРУЕВИЧ Николай Григорьевич 1896-1987
БРУССЕР Григорий Михайлович 1898-1960
БРЫКИН Александр Евстратьевич 1895-1976
БРЫНЗОВ Василий Петрович 1895-1962
БРЫНЗОВ Иван Николаевич 1901-1953
БРЮХАНОВ Анатолий Иосифович 1906-1959
БУГРОВ Константин Петрович  1900-1962
БУГРОВ Федор Яковлевич 1902-1956
БУДАРЕВ Владимир Иванович 1907-1959
БУДИЛОВ Павел Павлович 1897-1954
БУДКИН Андрей Николаевич 1905-1989
БУИНЦЕВ Лаврентий Иванович 1896-1968
БУКОВ Наум Иванович 1903-1972
БУКШТЫНОВИЧ Михаил Фомич 1892-1950
БУЛАТОВ Исмаил Булатович 1902-1975
БУЛАТОВ Фатых Гарипович 1902-1986
БУЛГАНИН Николай Александрович 1895-1975
БУЛДАКОВ Иван Иванович 1903-1987
БУЛДОВИЧ Роман Елисеевич 1902-1985
БУЛЫГА Андрей Евстафьевич 1902-1989
БУЛЬБА Иван Иович 1902-1980
БУНЬКОВ Степан Михайлович 1900-1970
БУНЯШИН Павел Иванович 1902-1983
БУРАК Корней Трофимович 1901-1945
БУРАКОВ Иван Владимирович  1894-1963
БУРАКОВСКИЙ Иван Николаевич 1900-1970
БУРДАКОВ Семен Николаевич 1901-1978
БУРДЕЙНЫЙ Алексей Семенович 1908-1987
БУРДЕНКО Николай Нилович 1876-1946
БУРДОВ Денис Максимович 1897-1970
БУРЕНИН Иван Николаевич 1896-1986
БУРИЧЕНКОВ Георгий Андреевич 1894-1953
БУРКОВ Василий Герасимович 1901-1957
БУРЛАКИН Иван Иванович 1905-1976
БУРМАКОВ Иван Дмитриевич 1899-1973
БУРМАСОВ Василий Афанасьевич 1900-1963
БУРМИСТРОВ Иван Степанович 1896- 1961
БУРМИСТРОВ Михаил Васильевич 1904-1946
БУРНАЗЯН Аветик Игнатьевич 1906-1981
БУРОВ Иван Иванович 1897-1975
БУРХАНОВ Василий Федотович 1908-1982
БУРЦЕВ Михаил Иванович 1907-2002
БУРЯЧЕНКО Павел Иванович  1906-1982
БУСАРОВ Михаил Михайлович 1900-1981
БУСЛАЕВ Иван Екимович 1903-1967
БУТКОВ Василий Васильевич 1901-1981
БУХГОЛЬЦ Николай Николаевич 1880-1943
БУХОВЕЦ Георгий Климентьевич 1901-1967
БУШЕВ Сергей Михайлович 1900-1969
БУЯНОВ Виктор Федорович 1905-1952
БУЯНОВ Леонид Сергеевич 1911-1965
БУЯНСКИЙ Николай Николаевич 1901-1953
БЫЗОВ Алексей Петрович 1904-1982
БЫКОВ Александр Андреевич 1906-1981
БЫКОВ Давид Романович 1904-1982
БЫКОВ Константин Михайлович 1886-1959
БЫСТРИКОВ Григорий Федотович 1901-1981
БЫСТРОВ Александр Александрович 1906-1948
БЫСТРОВ Александр Семенович 1904-1964
БЫСТРОВ Иван Демьянович 1897-1988
БЫСТРОВ-КОННОВ Яков Георгиевич 1893-1969
БЫХОВСКИЙ Абрам Исаевич 1895-1972
БЫЧЕВСКИЙ Борис Владимирович 1902-1972
БЫЧКОВСКИЙ Александр Федорович 1899-1984
БЫЧКОВСКИЙ Михаил Степанович 1900-1971
БЯЛИК Петр Моисеевич 1893-1986

Реклама

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s